Author: admin

Guest post

ทำไมในยุคเทคโนโลยีแบบนี้ เรายังคงใช้ทรายหยาบในงานก่อสร้างอยู่

หากลองสังเกตให้ดีจะพบว่าทรายที่ใช้ทำก่อสร้างมีอยู่หลากหลาย ซึ่งแต่ละประเภทก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกัน และทรายที่ถูกเลือกทำมาใช้งานเกี่ยวกับตัวเสา หรือโครงสร้างอาคารคงหนีไม่พ้น “ทรายที่มีลักษณะหยาบ” แต่ถึงอย่างไรก่อนจะเลือกนำมาใช้ควรศึกษาข้อมูลให้ดีโดยเฉพาะลักษณะ เพื่อให้การใช้งานตอบโจทย์ ว่าแต่ทรายหยาบคืออะไร แล้วมีกี่ประเภทใครทำก่อสร้างบอกเลยว่าต้องรู้ให้ชัดแจ้ง!! https://pixabay.com/photos/pokes-fun-at-sand-blade-digging-1164459/   ประเภทของทรายที่ใช้ในงานก่อสร้าง ต้องบอกเลยว่านอกจากหินก่อสร้างแล้วทรายก็เป็นวัสดุสำคัญที่ใช้ในการก่อสร้างบ้านเรือน ซึ่งลักษณะเป็นหินแข็งแตกแยกออกมาจากก้อนหินใหญ่ ๆ ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ  ส่วนใหญ่มีขนาดอยู่ที่ 1/12 นิ้วไปจนถึง 1/400

Read More