วิทยุสมัครเล่น

ขั้นตอนการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น

ช่วงนี้มีเพื่อนสมาชิกถามมาหลายคนเกี่ยวกับ ขั้นตอนการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ว่ามีคุณสมบัติยังไง สมัครได้ที่ไหน ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ ผมเลยถือโอกาสนี้เรียบเรียงลงในบทความนี้เผื่อจะมีประโยชน์กับคนทั่วไปที่ต้องการเข้ามาเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นครับ

โดยจะขออ้างอิงกับภาคผนวก ๒ แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตและกำกับดูแลกิจการวิทยุสมัครเล่น ในหัวข้อ วิธีการสอบและวิธีการอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่น

โดยเท่าที่ดูในประกาศฯ ฉบับใหม่นี้ เขาจะระบุมาให้สองแนวทางคือ 1.สอบอย่างเดียวไม่มีการอบรม กับ 2.อบรมและสอบ อันนี้คิดว่าคงแล้วแต่ผู้จัดสอบว่าจะเลือกแบบไหน แต่ทราบมาว่าในช่วงนี้ (กรกฎาคม 2557) ยังคงยึดตามแบบเดิมคือ อบรมและสอบและมีคะแนนอบรมมาช่วยด้วยเพราะพี่เขาแจ้งว่ายังทำหลักสูตรใหม่ไม่ทันเลยใช้แบบเดิมก่อน เอาเป็นว่าเรารับทราบแบบใหม่เผื่อไว้นะครับโดยหลักการมาเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นก็ยังคงคล้ายๆ เดิม

ขั้นตอนที่ 1. สมัครเข้าสอบหรือการอบรมและสอบ เพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น

สถานที่สมัครและสอบ หรืออบรมและสอบ

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ หรือการอบรมและสอบ

ผู้เข้ารับการสอบต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

 • มีสัญชาติไทย หรือมีเชื้อชาติไทย
 • ไม่เป็นผู้ที่สอบหรืออบรมและสอบได้รับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นมาแล้ว

ค่าใช้จ่ายกรณี สอบอย่างเดียว

ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบคนละ 300 บาท ประกอบด้วย

 • ค่าดำเนินการจัดสอบไม่เกินคนละ 150 บาท ประกอบด้วย ค่าเช่าสถานที่จัดสอบ, ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอบ
 • ค่าใบสมัครสอบและเอกสารคู่มือแนะนำการสอบ คนละ 50 บาท
 • ค่าธรรมเนียมการสอบคนละ 100 บาท

ค่าใช้จ่ายกรณี อบรมและสอบ

ค่าใช้จ่ายในการสมัครอบรมสอบคนละ 1,000 บาท ประกอบด้วย

 • ค่าดำเนินการจัดอบรมและสอบไม่เกินคนละ 800 บาท ประกอบด้วย ค่าเช่าสถานที่จัดอบรมและสอบ, ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอบรมและสอบ
 • ค่าใบสมัครอบรมและสอบ และเอกสารคู่มืออบรมพนักงานวิทยุสมัครเล่น คนละ 100 บาท
 • ค่าธรรมเนียมการอบรมและสอบคนละ 100 บาท

หลักสูตรการสอบ หรืออบรมและสอบ เพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น

หลักสูตรการสอบและวิธีการสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นใหม่ล่าสุดคือ กรณีมีการอบรมจะใช้เวลา 6 ชั่วโมง ส่วนสอบภาคทฤษฎี จำนวน 1๐๐ ข้อ ข้อละ 1 คะแนน ใช้เวลาสอบหนึ่งชั่วโมง โดยแบ่งออกเป็น 5 วิชา ดังนี้

 1. วิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
  กิจการวิทยุสมัครเล่น จำนวน 25 ข้อ
 2. วิชาการติดต่อสื่อสารของนักวิทยุสมัครเล่น จำนวน 20 ข้อ
 3. วิชาทฤษฎีต่างๆ สำหรับนักวิทยุสมัครเล่น จำนวน 20 ข้อ
 4. วิชาหลักปฏิบัติของนักวิทยุสมัครเล่น จำนวน 20 ข้อ
 5. วิชาคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานวิทยุสมัครเล่น จำนวน 15 ข้อ

ในจำนวนข้อสอบ 100 ข้อนี้ ต้องทำให้ได้ 60% ขึ้นไปจะถือว่าสอบผ่านครับ สังเกตว่าจะไม่มีคะแนนในการอบรมเหมือนเมื่อก่อนครับ เพราะฉนั้นวัดกันที่คะแนนข้อสอบล้วนๆ ถ้าอยากลองทำข้อสอบดูก็ไปที่นี่ แนวข้อสอบวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น

สำหรับผู้ที่สอบได้คะแนนตามเกณฑ์การสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นจะได้รับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่น ซึ่งคณะกรรมการออกให้ และมีสิทธิยื่นคำขอรับใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นต่อสำนักงานต่อไป

ขั้นตอนที่ 2 ยื่นคำขอรับใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่น

กรณีคนที่สอบผ่านแล้ว และได้รับใบประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นมาแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือยื่นคำขอรับใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นหรือขอสัญญาณเรียกขาน หรือคอลซายน์ (Call sign) ซึ่งสามารถดำเนินการได้ดังนี้

กรณีไปดำเนินการยื่นเอกสารเอง ที่ สกทช. ทั้งในส่วนกลาง และภูมิภาค (ที่อยู่ สํานักงานกสทช. ส่วนภูมิภาคเขตต่างๆ) พร้อมเตรียมเอกสารต่างๆ ดังนี้

 • กรอกแบบฟอร์มในใบคำขอ ( แบบ คท 2 ) ดาวน์โหลดแบบ คท.2
 • สำเนาใบประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น พร้อมลงลายมือซื่อเซ็นต์รับรองสำเนา
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงลายมือซื่อเซ็นต์รับรองสำเนา
 • สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมลงลายมือซื่อเซ็นต์รับรองสำเนา
 • รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้วหรือ 2 นิ้ว ไม่สวมหมวกและใส่แว่นตาดำ (กรณีที่ไม่มีรูปถ่าย  ทางพนักงานสำนักงาน กสทช. มีบริการถ่ายรูปให้ฟรี)
 • เงินค่าธรรมเนียม จำนวน 214 บาท (สองร้อยสิบสี่บาท)

กรณีส่งเอกสารทางไปรษณีย์

 • ให้ท่านจัดส่งเอกสารทั้งหมดตามกรณีแรกและค่าธรรมเนียม 214 บาท โดยใช้ธนาณัติสั่งจ่าย ใส่ซองส่งไปที่สำนักงาน กสทช. ได้ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค
 • ไม่ต้องแนบซองเปล่าจ่าหน้าซองถึงตัวเองครับ เพียงแต่ระบุชื่อ ที่อยู่ที่ส่งกลับครับ สำนักงาน กสทช. บริการฟรี
 • รอการตอบกลับทางไปรษณีย์ประมาณ 1 สัปดาห์ จะได้รับ บัตรประจำตัวพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น และใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม

พอดีได้ข้อมูลจาก HS4MM กสทช. ขอนแก่น มาว่ารับบริการทั่วราชอาณาจักร เพราะฉนั้นท่านสามารถส่งเอกสารไปที่ได้เลยนะครับ

 1. ธนาณัติ สั่งจ่าย คุณอาลี ฉัตรเวทิน  ปณ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ค่าธรรมเนียมตามใบอนุญาต รวม VAT ไปด้วยครับ
 2. ที่อยู่ส่งไปที่นี่เลยนะครับ สำนักงาน กสทช เขต 21 (ขอนแก่น) เลขที่ 341 หมู่ที่ 19 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
 3. ปล. เอกสารต้องครบ นะครับ (จะได้ไม่ต้องส่งหลายรอบ)

ขั้นตอนที่ 3. การหาซื้อเครื่องวิทยุคมนาคม (วิทยุสื่อสารสำหรับวิทยุสมัครเล่น)

เมื่อเราได้ใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่น เราก็จะมีสัญญาณเรียกขาน หรือคอลซายน์ (Call sign) ประจำตัวเราแล้วซึ่งเปรียบเสมือนใบขับขี่ ต่อไปคือต้องมีเครื่องวิทยุสื่อสารซึ่งเปรียบเสมือนรถเอาไว้ใช้งาน

ท่านสามารถเลือกซื้อเครื่องวิทยคมนาคม ต้องเป็นวิทยุสื่อสารสำหรับวิทยุสมัครเล่น ยี่ห้อ รุ่น อะไรมาใช้ก็ได้ตามความพึงพอใจ ได้ทั้งเครื่องใหม่หรือเครื่องมือสอง ทั้งนี้เครื่องวิทยุสื่อสารนั้น จะใช้งานได้ถูกกฎหมายจะต้องมีสัญลักษณ์ ปท.,  กทช., กสทช. หรือ NTC. อะไรก็แล้วแต่ที่บ่งบอกว่าถูกต้อง ซึ่งจำเป็นสำหรับใช้ในการขออนุญาต มี / ใช้ เครื่องวิทยุคมนาคม และตั้สถานีวิทยุคมนาคม ต่อไป

ขั้นตอนที่ 4. ขออนุญาต มี/ใช้ ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม

เมื่อซื้อเครื่องวิทยุสื่อสารแล้วจะใช้งานได้ ท่านต้องยื่นเรื่องขอมี / ใช้ เครื่องวิทยุคมนาคมก่อน เปรียบเหมือนการจดทะเบียนรถยนต์นั่นเอง ดังนี้

กรณีไปยื่นเอกสารเอง ที่ สกทช. ทั้งในส่วนกลาง และภูมิภาค

 • กรอกแบบฟอร์มในใบคำขอ ( แบบ คท 2 ) ดาวน์โหลด แบบคำขอ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงลายมือซื่อเซ็นต์รับรองสำเนา
 • สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงลายมือซื่อเซ็นต์รับรองสำเนา
 • สำเนาบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น พร้อมลงลายมือซื่อเซ็นต์รับรองสำเนา
 • ค่าธรรมเนียม 535 บาท (ห้าร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) ต่อ 1 เครื่อง

กรณีส่งเอกสารทางไปรษณีย์

 • ให้ท่านจัดส่งเอกสารทั้งหมดเบื้องต้นและค่าธรรมเนียม 535 บาท โดยใช้ธนาณัติสั่งจ่าย ใส่ซองส่งไปที่สำนักงาน กทช. ได้ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค
 • รอการตอบกลับทางไปรษณีย์ประมาณ 1 สัปดาห์ ท่านจะได้รับ ใบอนุญาต มี / ใช้ เครื่องวิทยุคมนาคม พร้อมใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม

กรณีให้ร้านจำหน่ายวิทยุสื่อสารดำเนินการให้
อีกทางเลิอกหนึ่งคือท่านสามารถให้ทางร้านที่ท่านซื้อวิทยุสื่อสาร ดำเนินการขออนุญาต มี / ใช้ เครื่องวิทยุคมนาคม แทนท่านได้

 • โดยท่านต้องเตรียมเอกสารเบื้องต้นและค่าธรรมเนียม ให้พร้อมก่อนให้ร้านดำเนินการ สิ่งที่ต้องมีเพิ่มเติมคือ ใบมอบอำนาจ (พร้อมประทับตราและเซ็นต์รับรอง ติดอากรแสตมป์ 10 บาท) เพื่อมอบอำนาจให้ทางร้านดำเนินการแทนท่านได้ แต่ร้านก็น่าจะจัดการตรงนี้ให้ท่านด้วย

ถ้ารีบผมแนะนำไปดำเนินการเองที่กสทช. ครับรอรับได้เลย

ขั้นตอนที่ 5 . กรณีต้องการตั้งสถานีในรถยนต์ หรือสถานีประจำที่

กรณีนี้สำหรับคนที่ต้องการขออนุญาตตั้งสถานีในรถยนต์ หรือสถานีประจำที่ โดยเฉพาะคนที่ซื้อวิทยุสื่อสารชนิดตั้งประจำที่ (Base / Station) หรือ ชนิดติดตั้งในรถยนต์์ (Mobile) ควรจะขอนุญาตให้ถูกต้องเวลาโดนเรียกตรวจจะได้ไม่มีความผิดครับ

กรณีไปดำเนินการยื่นเอกสารเอง ที่ กสทช. ทั้งในส่วนกลาง และภูมิภาค

 • กรอกแบบฟอร์มในใบคำขอ ( แบบ คท 2 ) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงลายมือซื่อเซ็นต์รับรองสำเนา
 • สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงลายมือซื่อเซ็นต์รับรองสำเนา
 • สำเนาบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น พร้อมลงลายมือซื่อเซ็นต์รับรองสำเนา
 • ค่าธรรมเนียม 1,070 บาท (หนึ่งพันเจ็ดสิบบาทถ้วน) ต่อการขออนุญาต 1 สถานี

กรณีส่งเอกสารทางไปรษณีย์

 • ให้ท่านจัดส่งเอกสารทั้งหมดตามข้อข้างบน พร้อมค่าธรรมเนียม 1,070 บาท โดยใช้ธนาณัติสั่งจ่าย ใส่ซองส่งไปที่สำนักงาน กทช. ได้ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค
 • รอการตอบกลับทางไปรษณีย์ประมาณ 1 สัปดาห์ จะได้รับ ใบอนุญาต ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม และใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม

เสร็จเรียบร้อยสำหรับขั้นตอนการเป็นนักวิทยุสมัครเล่นที่ถูกต้องตามกฎหมาย หวังว่าบทความนี้จะมีประโยชน์กับท่านที่ต้องการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของงานอดิเรกที่เรียกว่าวิทยุสมัครเล่นนะครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามครับ

how-to-become-a-amateur-radio

คำเตือน : ห้ามคัดลอกบทความนี้ ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ให้แชร์หรือวางลิงค์มาเท่านั้นครับ (พิมพ์ยาวๆ มันเหนื่อย) ขอบคุณอีกครั้งครับ

 

5 thoughts on “ขั้นตอนการเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น

 • สมชาย

  สวัสดีครับ
  ผมมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการยื่นเอกสารขอใบอนุญาตต่างๆผ่านทางไปรษณีย์อยากถามหน่อยดังนี้ครับ
  1. ข้อมูลบางที่บอกต้องโหลด แบบ คท.2 อีกที่บอกต้องโหลด ฉก.2 สรุปคือตัวไหนกันแน่ครับ
  2. กรณียื่นเอกสารทางไปรษณีย์ นอกจากเอกสารต่างๆแล้ว ผมจำเป็นต้องแนบซองเปล่าติดสแตมป์จ่าหน้าซองถึงตัวเองไปด้วยมั้ยครับ
  3.ตรงธนาณัติสั่งจ่าย ผมต้องระบุชื่อผู้รับ และที่ทำการไปรษณีย์ของผู้รับว่ายังไงครับ(ในบทความไม่มีบอกครับ)

  Reply
 • Tops.

  สวัสดีครับท่าน.
  คือผมสอบผ่านวิทยุสมัครเล่นมานานเกือบ27ปีแล้ว ได้ call sing มาแล้วแต่จำไม่ได้ปัจจุบัน
  ผมจะซื้อเครื่องใหม่ ผมต้องไปสอบใหม่ไหมครับ

  Reply
  • admin

   นานขนาดนี้คงจะโดนยึดคอลซายน์แล้วครับ
   ไม่ต้องสอบใหม่
   แค่ไปสมัครสมาชิกสมาคมวิทยุไหนก็ได้ พร้อมกับใบประกาศนียบัตรที่สอบผ่าน ไปขอคอลซายน์ใหม่ได้เลยครับ

   Reply
 • พระมหาชินกฤต รูปสะอาด

  บทความนี้เขียนนานรึยัง หรือ พ.ศ.2567 ยังใช้ได้อยู่ไหมฮะ

  Reply
  • นานแล้วครับ แต่ยังใช้ได้อยู่

   Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *