โซล่าเซลล์

อื่นๆ

แนวโน้มการติดตั้งโซล่าเซลล์ในโรงงานและคลังสินค้ายุคใหม่

แนวโน้มการติดตั้งโซล่าเซลล์ในโรงงานและคลังสินค้ายุคใหม่ ในแวดวงอุตสาหกรรมบรรดาโรงงานและคลังสินค้ายุคใหม่ต่างนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้งานเพื่อให้เกิดประโยชน์กับธุรกิจสูงสุด โดยเฉพาะระบบบริหารจัดการโรงงานและคลังสินค้าผ่านออนไลน์ หรือ Warehouse 4.0 ซึ่งไม่ใช่แค่การจัดการหรือติดตั้งชั้นวางอุตสาหกรรมให้เป็นระเบียบ สะดวกต่องานด้านโลจิสติกส์เท่านั้น แต่ยังนำเอาความทันสมัยสำหรับการประหยัดพลังงานด้วยการติดตั้งโซล่าเซลล์เข้ามาด้วย  แนวโน้มการติดตั้งโซล่าเซลล์ของโรงงานและคลังสินค้ายุคใหม่ หากมองในมุมของการทำธุรกิจย่อมคาดหวังถึงเรื่องผลกำไร-ขาดทุนมาเป็นลำดับต้น ๆ เสมอ ซึ่งการใช้พลังงานไฟฟ้าของบรรดาโรงงานและคลังสินค้ายุคใหม่แบบ ASRS จัดว่าสูงในระดับหนึ่ง ทั้งในเรื่องการใช้งานเครื่องจักร การเปิดไฟส่องสว่างให้กับตัวอาคารทั้งภายในและภายนอก บางแห่งทำงานกันตลอด 24

Read More