วันคุ้มครองโลก

วันที่ 22 เมษายนของทุกปีคือ วันคุ้มครองโลก (Earth Day) ในวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2513 ประกาศให้เป็น วันคุ้มครองโลก โดยโครงการสิ่งแวดล้อมสหประชาชาติ (United Nations Environment Program หรือ UNEP) วันคุ้มครองโลก นั้นมีจุดประสงค์คือเพื่อให้คนทั่วไปได้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลกเราโดยเฉพาะปัญหาการเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก หรือ Green House

Read more