เรื่องทั่วไป

วันคุ้มครองโลก

วันที่ 22 เมษายนของทุกปีคือ วันคุ้มครองโลก (Earth Day) ในวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2513 ประกาศให้เป็น วันคุ้มครองโลก โดยโครงการสิ่งแวดล้อมสหประชาชาติ (United Nations Environment Program หรือ UNEP)

วันคุ้มครองโลก นั้นมีจุดประสงค์คือเพื่อให้คนทั่วไปได้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลกเราโดยเฉพาะปัญหาการเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก หรือ Green House Effect ที่ทำให้โลกร้อน มีการจัดการชุมนุมประชาชน เพื่อให้ทุกคนแสดงความคิดเห็นในปัญหาสิ่งแวดล้อม

มีการร่วมชุมนุมของสังคมอเมริกันในขณะนั้นเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดกระแสความห่วงใยในสิ่งแวดล้อม จึงนำสู่การก่อตั้งวันคุ้มครองโลกขึ้นต่อมานั่นเอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *