HS1AM

อบรมและสอบ

ผลสอบวิทยุสมัครเล่น จ.สมุทรปราการ 2555

ผลสอบวิทยุสมัครเล่น จ.สมุทรปราการ 2555 – หลังจากที่มีการอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ประจำปี 2555 ของจังหวัดสมุทรปราการ HS1AM ทั้งสองรุ่นในวันที่ 25 สิงหาคม 2555 และ 26 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา ทั้ง ภาคเช้า ภาคบ่าย ที่ห้องคอนเวนชั่นฮอล์ลชั้น

Read More