ตารางสอบวิทยุสมัครเล่น 2560ตารางสอบวิทยุสมัครเล่น 2560 ตารางอบรมและสอบวิทยุสมัครเล่นสมัครเล่นขั้นต้นปี 2560 มาแล้ว

ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการสอบ การอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตร พนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ประจำปี 2560

ham radio test 2560

ตารางอบรมและสอบ

ตารางอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยสมัครเล่นขั้นต้น

วันที่  สมาคม  ที่อยู่  โทรศัพท์ 
 ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐  สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสมุทรสงคราม (HS7AM)  ๒๙/๑ ซอยมังกร ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ๐๘ ๑๐๑๕ ๕๕๐๔,
๐๖ ๑๖๐๖ ๓๖๘๑
 ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  สมาคมวิทยุสมัครเล่นอ่างทอง (HS1AT) ๒๕/๑ หมู่ที่ ๓ ต.หัวไผ่อ.เมือง จ.อ่างทอง ๐๘ ๙๘๐๑ ๙๖๕๖
 ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดนครปฐม (HS7AN)  ๑๖๘/๔๘ หมู่ที่ ๕ ต.บ่อพลับ อ.เมือง จ.นครปฐม ๐๘ ๐๔๔๕ ๖๕๙๙
 ๔ มีนาคม ๒๕๖๐  สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดมุกดาหาร (HS4AD)  ๒๗๙ หมู่ ที่ ๖ ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร ๐๘ ๙๖๒๓ ๙๙๕๗,
๐๙ ๑๗๘๙ ๗๔๗๓
 ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐  สมาคมวิทยุสมัครเล่นนครศรีธรรมราช (HS8AN)  ๑๘๑๐/๓๒ อาคารกาญจนาภิเษก ถนนราชดําเนิน ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ๐ ๗๕๓๑ ๒๑๕๕,
๐๘ ๑๙๕๖ ๒๐๕๓
 ๑ เมษายน ๒๕๖๐  สมาคมวิทยุสมัครเล่นปทุมธานี (HS1AP)  ๒๘/๑ หมู่ที่ ๘ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธาน ๐๘ ๑๙๐๖ ๒๖๖๔,
๐๘ ๑๕๖๑ ๑๗๒๘
 ๒๙ เมษายน ๒๕๖๐  สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดเชียงใหม่ (HS5AN)  ๑๑๒/๑ หมู่ที่ ๗ ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๐๘ ๑๗๔๖ ๔๖๒๕,
๐ ๕๓๒๑ ๒๑๖๗
๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐  สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสกลนคร (HS4AS)  ๒๖๖/๔ ซอยหนองมันปลา ๑๕ ถ.สกล-กาฬสินธุ์ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร ๐ ๔๒๙๗ ๒๐๙๐,
๐๘ ๑๙๗๔ ๕๘๕๗
 ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐  สมาคมนักวิทยุอาสาสมัคร (HS1AB)  ๕๑ ถนนราชพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ๐๘ ๑๙๓๙ ๓๗๔๗ ,๐๘ ๑๓๙๑ ๙๙๙๙
 ๑๐ มิถ ุ นายน ๒๕๖๐  สมาคมวิทยุสมัครเล่นฉะเชิงเทรา (HS2AS) ๖๘ ถนนบางคล้า-แปลงยาว อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา ๐ ๓๘๕๔ ๑๑๔๕,
๐๘ ๑๙๓๕ ๗๔๖๙

 

ตารางสอบ

ตารางสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยสมัครเล่นขั้นต้น

วันที่ สมาคม ที่อยู่ โทรศัพท์
 ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๐  สมาคมวิทยุสมัครเล่นนครศรีธรรมราช (HS8AN)  ๑๘๑๐/๓๒ อาคารกาญจนาภิเษก ถนนราชดําเนิน ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช  ๐ ๗๕๓๑ ๒๑๕๕,
๐๘ ๑๙๕๖ ๒๐๕๓
 ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐  สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นแจ้งเหตุอยุธยา (HS1AY) ๑๙๔/๒ หมู่ที่ ๔ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา  ๐๘ ๙๔๑๔ ๔๑๕๔
 ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐  สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดเชียงใหม่ (HS5AN)  ๑๑๒/๑ หมู่ที่ ๗ ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม  ๐๘ ๑๗๔๖ ๔๖๒๕,
๐ ๕๓๒๑ ๒๑๖๗
 ๕ สิงหาคม ๒๕๖๐  สมาคมนักวิทยุอาสาสมัคร (HS1AB) ๕๑ ถนนราชพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ  ๐๘ ๑๙๓๙ ๓๗๔๗,
๐๘ ๑๓๙๑ ๙๙๙๙
 ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐  สมาคมวิทยุสมัครเล่นฉะเชิงเทรา (HS2AS)  ๖๘ ถนนบางคล้า-แปลงยาว อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา  ๐ ๓๘๕๔ ๑๑๔๕,
๐๘ ๑๙๓๕ ๗๔๖๙

ดูประกาศผลการอบรมและสอบวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ปี 2560

เรียบเรียงโดย HS3LZXTags สอบวิทยุสมัครเล่น 2560, สอบนักวิทยุสมัครเล่น 2560, ผลสอบวิทยุสมัครเล่น 2560, อบรมและสอบวิทยุสมัครเล่น 2560, ตารางสอบวิทยุสมัครเล่น60, สอบวิทยุสมัครเล่น ปี 2560, อบรมสอบวิทยุสมัครเล่นปี60, วิทยุสมัครเล่น 2560, ข้อสอบวิทยุสมัครเล่น 2560, ตารางอบรมและสอบวิทยุสมัครเล่น ปี 2560

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *