ตารางสอบวิทยุสมัครเล่น 2560

ตารางสอบวิทยุสมัครเล่น 2560 ตารางอบรมและสอบวิทยุสมัครเล่นสมัครเล่นขั้นต้นปี 2560 มาแล้ว

ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการสอบ การอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตร พนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ประจำปี 2560

ham radio test 2560

ตารางอบรมและสอบ

ตารางอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยสมัครเล่นขั้นต้น

วันที่  สมาคม  ที่อยู่  โทรศัพท์ 
 ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐  สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสมุทรสงคราม (HS7AM)  ๒๙/๑ ซอยมังกร ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ๐๘ ๑๐๑๕ ๕๕๐๔,
๐๖ ๑๖๐๖ ๓๖๘๑
 ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  สมาคมวิทยุสมัครเล่นอ่างทอง (HS1AT) ๒๕/๑ หมู่ที่ ๓ ต.หัวไผ่อ.เมือง จ.อ่างทอง ๐๘ ๙๘๐๑ ๙๖๕๖
 ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดนครปฐม (HS7AN)  ๑๖๘/๔๘ หมู่ที่ ๕ ต.บ่อพลับ อ.เมือง จ.นครปฐม ๐๘ ๐๔๔๕ ๖๕๙๙
 ๔ มีนาคม ๒๕๖๐  สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดมุกดาหาร (HS4AD)  ๒๗๙ หมู่ ที่ ๖ ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร ๐๘ ๙๖๒๓ ๙๙๕๗,
๐๙ ๑๗๘๙ ๗๔๗๓
 ๑ เมษายน ๒๕๖๐  สมาคมวิทยุสมัครเล่นปทุมธานี (HS1AP)  ๒๘/๑ หมู่ที่ ๘ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธาน ๐๘ ๑๙๐๖ ๒๖๖๔,
๐๘ ๑๕๖๑ ๑๗๒๘
 ๒๙ เมษายน ๒๕๖๐  สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดเชียงใหม่ (HS5AN)  ๑๑๒/๑ หมู่ที่ ๗ ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๐๘ ๑๗๔๖ ๔๖๒๕,
๐ ๕๓๒๑ ๒๑๖๗
๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐  สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสกลนคร (HS4AS)  ๒๖๖/๔ ซอยหนองมันปลา ๑๕ ถ.สกล-กาฬสินธุ์ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร ๐ ๔๒๙๗ ๒๐๙๐,
๐๘ ๑๙๗๔ ๕๘๕๗
 ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐  สมาคมนักวิทยุอาสาสมัคร (HS1AB)  ๕๑ ถนนราชพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ๐๘ ๑๙๓๙ ๓๗๔๗ ,๐๘ ๑๓๙๑ ๙๙๙๙
 ๑๐ มิถ ุ นายน ๒๕๖๐  สมาคมวิทยุสมัครเล่นฉะเชิงเทรา (HS2AS) ๖๘ ถนนบางคล้า-แปลงยาว อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา ๐ ๓๘๕๔ ๑๑๔๕,
๐๘ ๑๙๓๕ ๗๔๖๙
๑๖ กันยายน ๒๕๖๐  สมาคมวิทยุสมัครเล่นนครศรีธรรมราช (HS8AN)  ๑๘๑๐/๓๒ อาคารกาญจนาภิเษก ถนนราชดําเนิน ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช  ๐ ๗๕๓๑ ๒๑๕๕,
๐๘ ๑๙๕๖ ๒๐๕๓

 

ตารางสอบ

ตารางสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยสมัครเล่นขั้นต้น

วันที่ สมาคม ที่อยู่ โทรศัพท์
 ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๐  สมาคมวิทยุสมัครเล่นนครศรีธรรมราช (HS8AN)  ๑๘๑๐/๓๒ อาคารกาญจนาภิเษก ถนนราชดําเนิน ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช  ๐ ๗๕๓๑ ๒๑๕๕,
๐๘ ๑๙๕๖ ๒๐๕๓
 ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐  สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นแจ้งเหตุอยุธยา (HS1AY) ๑๙๔/๒ หมู่ที่ ๔ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา  ๐๘ ๙๔๑๔ ๔๑๕๔
 ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐  สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดเชียงใหม่ (HS5AN)  ๑๑๒/๑ หมู่ที่ ๗ ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม  ๐๘ ๑๗๔๖ ๔๖๒๕,
๐ ๕๓๒๑ ๒๑๖๗
 ๕ สิงหาคม ๒๕๖๐  สมาคมนักวิทยุอาสาสมัคร (HS1AB) ๕๑ ถนนราชพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ  ๐๘ ๑๙๓๙ ๓๗๔๗,
๐๘ ๑๓๙๑ ๙๙๙๙
 ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐  สมาคมวิทยุสมัครเล่นฉะเชิงเทรา (HS2AS)  ๖๘ ถนนบางคล้า-แปลงยาว อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา  ๐ ๓๘๕๔ ๑๑๔๕,
๐๘ ๑๙๓๕ ๗๔๖๙

> ดูประกาศผลการอบรมและสอบวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ปี 2560

ตารางสอบวิทยุสมัครเล่น 2561

เรียบเรียงโดย HS3LZX

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *