อบรมและสอบ

ตารางสอบวิทยุสมัครเล่น 2560

ตารางสอบวิทยุสมัครเล่น 2560 ตารางอบรมและสอบวิทยุสมัครเล่นสมัครเล่นขั้นต้นปี 2560 มาแล้ว

ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการสอบ การอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตร พนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ประจำปี 2560

ham radio test 2560

ตารางอบรมและสอบ

ตารางอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยสมัครเล่นขั้นต้น

วันที่ สมาคม ที่อยู่ โทรศัพท์ 
 ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐ สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสมุทรสงคราม (HS7AM) ๒๙/๑ ซอยมังกร ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม๐๘ ๑๐๑๕ ๕๕๐๔,
๐๖ ๑๖๐๖ ๓๖๘๑
 ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ สมาคมวิทยุสมัครเล่นอ่างทอง (HS1AT)๒๕/๑ หมู่ที่ ๓ ต.หัวไผ่อ.เมือง จ.อ่างทอง๐๘ ๙๘๐๑ ๙๖๕๖
 ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดนครปฐม (HS7AN) ๑๖๘/๔๘ หมู่ที่ ๕ ต.บ่อพลับ อ.เมือง จ.นครปฐม๐๘ ๐๔๔๕ ๖๕๙๙
 ๔ มีนาคม ๒๕๖๐ สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดมุกดาหาร (HS4AD) ๒๗๙ หมู่ ที่ ๖ ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร๐๘ ๙๖๒๓ ๙๙๕๗,
๐๙ ๑๗๘๙ ๗๔๗๓
 ๑ เมษายน ๒๕๖๐ สมาคมวิทยุสมัครเล่นปทุมธานี (HS1AP) ๒๘/๑ หมู่ที่ ๘ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธาน๐๘ ๑๙๐๖ ๒๖๖๔,
๐๘ ๑๕๖๑ ๑๗๒๘
 ๒๙ เมษายน ๒๕๖๐ สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดเชียงใหม่ (HS5AN) ๑๑๒/๑ หมู่ที่ ๗ ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่๐๘ ๑๗๔๖ ๔๖๒๕,
๐ ๕๓๒๑ ๒๑๖๗
๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสกลนคร (HS4AS) ๒๖๖/๔ ซอยหนองมันปลา ๑๕ ถ.สกล-กาฬสินธุ์ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร๐ ๔๒๙๗ ๒๐๙๐,
๐๘ ๑๙๗๔ ๕๘๕๗
 ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ สมาคมนักวิทยุอาสาสมัคร (HS1AB) ๕๑ ถนนราชพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ๐๘ ๑๙๓๙ ๓๗๔๗ ,๐๘ ๑๓๙๑ ๙๙๙๙
 ๑๐ มิถ ุ นายน ๒๕๖๐ สมาคมวิทยุสมัครเล่นฉะเชิงเทรา (HS2AS)๖๘ ถนนบางคล้า-แปลงยาว อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา๐ ๓๘๕๔ ๑๑๔๕,
๐๘ ๑๙๓๕ ๗๔๖๙
๑๖ กันยายน ๒๕๖๐ สมาคมวิทยุสมัครเล่นนครศรีธรรมราช (HS8AN) ๑๘๑๐/๓๒ อาคารกาญจนาภิเษก ถนนราชดําเนิน ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ๐ ๗๕๓๑ ๒๑๕๕,
๐๘ ๑๙๕๖ ๒๐๕๓

 

ตารางสอบ

ตารางสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยสมัครเล่นขั้นต้น

วันที่สมาคมที่อยู่โทรศัพท์
 ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ สมาคมวิทยุสมัครเล่นนครศรีธรรมราช (HS8AN) ๑๘๑๐/๓๒ อาคารกาญจนาภิเษก ถนนราชดําเนิน ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ๐ ๗๕๓๑ ๒๑๕๕,
๐๘ ๑๙๕๖ ๒๐๕๓
 ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นแจ้งเหตุอยุธยา (HS1AY)๑๙๔/๒ หมู่ที่ ๔ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ๐๘ ๙๔๑๔ ๔๑๕๔
 ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดเชียงใหม่ (HS5AN) ๑๑๒/๑ หมู่ที่ ๗ ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม ๐๘ ๑๗๔๖ ๔๖๒๕,
๐ ๕๓๒๑ ๒๑๖๗
 ๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ สมาคมนักวิทยุอาสาสมัคร (HS1AB)๕๑ ถนนราชพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ๐๘ ๑๙๓๙ ๓๗๔๗,
๐๘ ๑๓๙๑ ๙๙๙๙
 ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ สมาคมวิทยุสมัครเล่นฉะเชิงเทรา (HS2AS) ๖๘ ถนนบางคล้า-แปลงยาว อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา ๐ ๓๘๕๔ ๑๑๔๕,
๐๘ ๑๙๓๕ ๗๔๖๙

> ดูประกาศผลการอบรมและสอบวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ปี 2560

ตารางสอบวิทยุสมัครเล่น 2561

เรียบเรียงโดย HS3LZX

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *