อบรมและสอบ

กำหนดการสอบพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นสูง 2559

กำหนดการสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นสูง ประจำปี 2559 โดยสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับมอบหมายจาก สำนักงาน กสทช. ให้เป็นผู้ประสานงานในการรับสมัครสอบ

สอบในวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 ถึง 12.00 น. ณ อาคารหอประชุม สำนักงาน.กสทช.

advance ham radio

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. มีสัญชาติไทยและมีเชื้อชาติไทย
  2. เป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลางมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่สอบ

สมัครที่ไหน?

ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ทำการเลขาธิการสมาคมฯ เลขที่ 8/1 ซอยสุขสวัสดิ์ 25 แยก 1-1 แขวงบางปะกอก เขตราษฏร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 (ตู้ ปณ. 2008 กรุงเทพฯ 10501) โทร 0875577773 ภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2559

หลักฐานในการสมัคร

  • รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
  • สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อของผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการหรือพนักงานองค์กรของรัฐ จำนวน 1 ฉบับ
  • สำเนาใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง

ค่าใช้จ่าย

  • คนละ 150 บาท (ไม่รวม VAT)

วิธีสอบ

  • สอบภาคทฤษฏี 100 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน เวลา 2 ชั่วโมง

เกณฑ์รับรองผล

  • ต้องได้คะแนนทฤษฏีไม่น้อยกว่า 75%

แนวข้อสอบ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ rast.or.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *