วิทยุสมัครเล่น

วิทยุสมัครเล่นอบรมและสอบ

กําหนดการสอบวิทยุสมัครเล่นขั้นสูง วันที่ 21 ตุลาคม 2561

กําหนดการสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นสูง ในวันที่ 21 ตุลาคม 2561 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้ประกาศหลักเกณฑ์และกําหนดการสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นสูง (Advance Amateur Radio Operator) ครั้งที่ 1/2561 คุณสมบัติผู้สมัคร เป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลางมาแล้ว ไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวันที่สอบ การรับสมัคร ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร

Read More