วิทยุสมัครเล่นอบรมและสอบ

สอบวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง 2558

สมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จะเปิดสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง สามารถหาซื้อใบสมัครได้ 2 ทาง คือ

1. ซื้อได้ด้วยตนเองตัวเองที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (สถาบัน AIT) บริเวณสถานี HS0AC ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 10.00 – 15.00 น. โดยจะต้องเตรียมเอกสารมา ดังนี้

  • สำเนาบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ( เพื่อตรวจสอบว่าเป็นพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้นเกิน 1 ปี ตามประกาศของ กสทช)
  • รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด1 นิ้วหรือ 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ พนักงานองค์กรณ์ของรัฐ 1 ฉบับ
  • สำเนาทะเบียนบ้านมีชื่อผู้สมัคร 1 ฉบับ

เอกสารทุกฉบับลงลายมือชื่อสำเนาถูกต้องด้วย

2. สั่งซื้อได้จากทางเวปไซต์ของสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ( http://www.rast.or.th/exam) ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

และเพื่อเตรียมตัวสอบ สามารถสั่งซื้อหนังสือรวมข้อสอบ สำหรับการสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลางได้ที่นี่ (http://www.rast.or.th/store/question-pool)

rast58

กำหนดการสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นกลาง วันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2558 สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *