วิทยุสมัครเล่นอบรมและสอบ

ขอเชิญสอบวิทยุสมัครเล่นอเมริกาหรือสอบ US Exam ที่มหาสารคาม วันที่ 27 กค 2557

ขอเชิญเพื่อนสมาชิกนักวิทยุสมัครเล่นทุกท่านร่วมสอบวิทยุสมัครเล่นอเมริกา หรือ สอบ ham us (สอบ us exam) ที่จังหวัดมหาสารคาม (HS4AM) วันที่ 27 กรกฎาคม 2557 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ US Exam

  1. บุคคลทั่วไปที่สนใจในกิจการวิทยุสมัครเล่น ไม่จำกัดอายุ เพศ เชื้อชาติ และสัญชาติ
  2. ต้องเป็นผู้ที่มีที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา สำหรับการส่งใบอนุญาตจาก FCC ไปถึงท่าน (หากจดหมายถูกตีกลับไปยัง FCC ผู้ที่จะได้รับใบอนุญาตนั้น ๆ ถือเป็นโมฆะ ต้องไปเริ่มสอบใหม่)
  3. อ่าน เขียนและสามารถตอบคำถามภาษาอังกฤษได้
  4. ผู้เข้าสอบต้องไม่มีสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผู้คุมสอบ ได้แก่ พ่อ, แม่, พี่, น้อง, สามี, ภรรยา, บุตร, พ่อแม่สามี, พ่อแม่ภรรยา, ลุง, ป้า, น้า, อา และญาติลำดับอื่น ๆ

ดาวน์โหลดใบสมัคร

การสมัครสอบ US Exam

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครสอบโดยการส่งใบสมัครไปที่อีเมล hs4ray@hotmail.com 

ส่วนสถานที่สอบคือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาเขตขามเรียง อาคารราชนครินทร์ ห้อง 7B วันที่ 27 กรกฎาคม 2557 เวลา 9.00-12.00 น.

 

us-ham-exam-2014

ข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษ ผู้เข้าสอบต้องสอบผ่านตามลำดับขั้นที่แบ่งออกเป็น 3 ขั้นดังต่อไปนี้

  1. ขั้น Technician (Element 2) ข้อสอบ 35 ข้อ เกณฑ์ผ่าน 26 ข้อ ผิดได้ 9 ข้อ
  2. ขั้น General (Element 3) ข้อสอบ 35 ข้อ เกณฑ์ผ่าน 26 ข้อ ผิดได้ 9 ข้อ
  3. ขั้น Extra (Element 4) ข้อสอบ 50 ข้อ เกณฑ์ผ่าน 37 ข้อ ผิดได้ 13 ข้อ

เพื่อนสมาชิกสามารถฝึกทำข้อสอบแนวข้อสอบ  US-Exam ได้ที่เว็บไซต์ ncvec.org และ hamexam.org

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *