กำหนดการสอบ การอบรมและสอบวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ปี 2562

กำหนดการสอบ การอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ประจำปี 2562

สอบวิทยุสมัครเล่น 2562, กําหนดการสอบวิทยุสมัครเล่น,  ตารางสอบวิทยุสมัครเล่นปี62 มาแล้วครับ ท่านที่สนใจสามารถสมัครจังหวัดที่สะดวกได้ครับ ติดต่อสอบถามได้ดังที่อยู่และเบอร์โทรในตารางครับ

1. ตารางอบรมและสอบ

ตารางอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยสมัครเล่นขั้นต้น

วันที่  สมาคม ที่อยู่  โทรศัพท์ 
๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดลำปาง (HS5AM) ๓๖๗/๒ หมู่ ที่ ๑๑ ต.ปงแสนทอง อ.เมือง จ.ลําปาง ที่ อยู่ ส่งเอกสาร ตู้ปณ. ๕๙ อ.เมือง จ.ลําปาง ๐๘ ๖๑๑๕ ๙๓๙๔
๒๖ มกราคม ๒๕๖๒ สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดเชียงใหม่ (HS5AC) ๑๑๒/๑ หมู่ที่ ๗ ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่

๐๘ ๑๗๔๖ ๔๖๒๕

๐ ๕๓๒๑ ๒๑๖๗

๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ สมาคมวิทยุสมัครเล่นปทุมธานี (HS1AP) ๒๘/๑ หมู่ ๘ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๐๘ ๑๓๗๖ ๒๖๖๔
๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดเลย (HS4AL) ๑๓๐/๑ ถ.พิพัฒน์มงคล ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย

๐๘ ๕๔๕๖ ๑๗๓๕

๐๙ ๔๐๒๐ ๔๖๓๖

๐๘ ๑๗๑๗ ๗๗๔๕

๒๓ มีนาคม ๒๕๖๒ สมาคมวิทยุสมัครเล่นนครราชสีมา (HS3AN) ๑๘๑๘ อาคารเฉลิมพระเกียยรติ หอการค้า ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

๐๘ ๑๓๒๑ ๑๔๕๖

๐๘ ๑๙๗๖ ๐๐๕๐

๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒ สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสมุทรสงคราม (HS7AM) ๒๙/๑ ซ.มังกร ถ.ประชาอุทิศ ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ๐๙ ๘๒๘๗ ๗๙๑๔
๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ สมาคมวิทยุ สมัครเล่นจังหวัดตาก (HS6AT) ๑๕๙ หมู่ ที่ ๑๐ ถ.แม่ สอด-แม่ปะใต้ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก ๐๖ ๕๔๐๙ ๒๓๔๓
15 มิถุนายน ๒๕๖๒ สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดเพชรบูรณ์ (HS6AB) ๔๔๔ หมู่ ๓ ถ.สระบุรี -หล่มสัก ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ๐๘ ๑๗๒๗ ๓๑๓๘
๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ สมาคมวิทยุ สมัครเล่นจังหวัดนราธิวาส (HS9AN) ๗๘/๑๘ หมู่ ที่ ๖ ต.มาโมง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส

๐๘ ๐๐๓๕ ๓๔๔๕

๐ ๗๓๖๕ ๖๐๘๐

26 ตุลาคม ๒๕๖๒ สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสุโขทัย (HS6AS) ๑๓๔ หมู่ ที่ ๑๐ ต.ยางซ้าย อ.เมือง จ.สุโขทัย

๐๘ ๘๑๖๔ ๔๖๑๑

๐๘ ๘๒๘๑ ๓๕๘๙

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ สมาคมนัก วิทยุสมัครเล่น จังหวัด สมุทรปราการ (HS1AM) ๑๓๕๘/๑๗ หมู่ ๔ ถ.เทพารั กษ์ กม. ๑ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ๐ ๒๓๘๙ ๕๕๕๐
๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ สมาคมวิทยุ สมัครเล่นฉะเชิงเทรา (HS2AS) ๖๘ ถ.บางคล้า-แปลงยาว อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

๐ ๓๘๕๔ ๑๑๔๕

๐ ๓๘๕๔ ๑๔๒๒

๐๘ ๑๙๓๕ ๗๔๖๙

1 กันยายน ๒๕๖๒ สมาคมนักวิทยุ อาสาสมัคร (HS1AB) ๕๑ ถ.ราชพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

๐ ๒๔๐๘ ๗๙๘๕

๐๙ ๘๘๓๒ ๒๕๒๒

14 กันยายน 2562 สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดเพชรบุรี HS7AP 45 ถ.กำแพงเมือง ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 0649563697
28 กันยายน 2562 สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสระบุรี HS1AS 33/4 หมู่ 7 ต.ดาวเรือง อ.เมือง จ.สระบุรี 0817806403
5 ตุลาคม 2562 สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดนครพนม HS4AP 483 ถ.อภิบาลบัญชา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม

0619696595

0652961165

19 ตุลาคม 2562 สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดชลบุรี HS2AC 54 ม.12 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

038249162-3

0817617440

2 พฤศจิกายน 2562 สมาคมวิทยุสมัครเล่นแสงเทียนสมุทรสาคร HS7AT 1000/26 ถ.สรศักดิ์ ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 034411286
16 พฤศจิกายน 2562 สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี HS8AS 63/1 ถ.ภักดีอนุสรณ์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 0815375111
30 พฤศจิกายน 2562 สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดเชียงราย HS5AR 163 ม.1 ชุมชนหน้าศูนย์วิจัยฯ ถ.เด่นห้า-ดงมะดะ ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

0882683859

0872360364

14 ธันวาคม 2562 สมาคมวิทยุสมัครเล่นมหาสารคาม HS4AM 80 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 0821717913

2. ตารางสอบ

ตารางสอบ (สอบอย่างเดียวไม่มีอบรม) เพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยสมัครเล่นขั้นต้น

วันที่  สมาคม ที่อยู่ โทรศัพท์ 
๒๗ เมษายน ๒๕๖๒ สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดขอนแก่น (HS4AK) ๑๐๒/๑ ถ.พิมพสุต ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

๐๙ ๙๐๙๕ ๙๕๓๕

๐ ๔๓๒๔ ๑๔๘๒

๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ สมาคมวิทยุสมัครเล่นจังหวัดเชียงใหม่ (HS5AC) ๑๑๒/๑ หมู่ ๗ ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่

๐๘ ๑๗๔๖ ๔๖๒๕

๐ ๕๓๒๑ ๒๑๖๗

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สมาคมนักวิทยุอาสาสมัคร (HS1AB) ๕๑ ถ.ราชพฤกษ์แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

๐ ๒๔๐๘ ๗๙๘๕

๐๙ ๘๘๓๒ ๒๕๒๒

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สมาคมนัก วิท ยุส มัครเล่น จังหวัด หนองบัวลำภู (HS4AB) ๑๓๒ หมู่ ที่ ๑ ต.นามะเฟือง อ.เมือง จ.หนองบัวลําภู ๐๘ ๑๒๖๐ ๘๒๔๘

 

ตารางการสอบวิทยุสมัครเล่น2562, ตาราง อบรม วิทยุ สมัคร เล่น, อบรมวิทยุสมัครเล่น 2562

ที่มา http://www.nbtc.go.th

4 thoughts on “กำหนดการสอบ การอบรมและสอบวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ปี 2562

 • February 26, 2019 at 7:37 pm
  Permalink

  aa270762

  Reply
 • March 17, 2019 at 2:15 am
  Permalink

  ผมลองโทรไปสอบถามที่ศูนย์สมุทรสงครามเมื่อวันที่ 16/3/62 ทางศูนย์แจ้งว่าไม่ได้เป็นตัวแทนสอบแล้ว

  Reply
  • March 17, 2019 at 2:23 am
   Permalink

   ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ

   Reply
 • October 2, 2019 at 6:05 am
  Permalink

  ตคป.รถไฟฟ้าใต้ดินสายใหม่

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *