อบรมและสอบ

อบรมและสอบ

กำหนดการสอบพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นสูง 2559

กำหนดการสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นสูง ประจำปี 2559 โดยสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับมอบหมายจาก สำนักงาน กสทช. ให้เป็นผู้ประสานงานในการรับสมัครสอบ สอบในวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 ถึง 12.00 น. ณ อาคารหอประชุม สำนักงาน.กสทช.

Read More