เรื่องทั่วไป

เรื่องทั่วไป

วันครอบครัวสากล วันที่ 15 พฤษภาคมของทุกปี

วันครอบครัวสากล (International Day of Families) โดยองค์การสหประชาชาติได้กำหนดวันที่ 15 พฤษภาคมของทุกปีให้เป็นวันครอบครัวสากล เพื่อต้องการให้ทุกคนเห็นความสำคัญของครอบครัว และเชื่อว่าสังคมที่ดีควรเริ่มต้นมาจากครอบครัวที่อบอุ่น สำหรับวันครอบครัวสากล (International Day of Families) นี้ประเทศต่างๆ ได้จัดกิจกรรมเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของครอบครัวให้มากขึ้น แต่คนไทยจะไม่ค่อยรู้จักเพราะประเทศไทยได้กำหนดวันที่ 14 เมษายนของทุกปีเป็นวันครอบครัวของไทย

Read More