วิทยุสมัครเล่น

วิทยุสมัครเล่นอบรมและสอบ

เรียนออนไลน์หลักสูตรอบรมและสอบวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น

หลักสูตรอบรมและสอบเพื่อรับประกาศนียบัตร พนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น เพื่อใช้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวิทยุสมัครเล่นก่อนที่จะไปสอบ โดยสามารถศึกษาได้ออนไลน์หรือ e-Learning ฟรีๆ หลักสูตรเรียนออนไลน์นี้จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ประกอบไปด้วยเนื้อหาหลักๆ 5 เรื่อง ได้แก่ บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ บทที่ 2 คุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานวิทยุสมัครเล่น

Read More