เรื่องทั่วไป

วันพ่อ 2562 วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

เนื่องจากวันที่ 5 ธันวาคม เป็น วันพ่อ 2562 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร หรือ ร.9 และยังถือเป็นวันชาติของไทยด้วย

ตามส่วนราชการหรือศาลากลางจังหวัดต่างๆ ก็จะจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ เพื่อเทิดทูนพระเกียรติคุณของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เทิดทูนพระคุณของพ่อ และยกย่องบทบาทของพ่อที่มีต่อครอบครัวและสังคม ให้ลูกได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อ หรือให้ผู้เป็นพ่อ สำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบของตน

สิ่งที่ประชาชนควรปฏิบัติในวันพ่อ 2562

  • ประดับธงชาติตามอาคารบ้านเรือน
  • บำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ หรือบำเพ็ญกุศลเพื่อส่วนรวม
  • ทำบุญใส่บาตรเพื่ออุทิศส่วนกุศล และระลึกถึงพระคุณของพ่อ

ดอกไม้สัญลักษณ์ประจำวันพ่อแห่งชาติ คือ ดอกพุทธรักษา

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *