แบนด์แพลน

วิทยุสมัครเล่น

ระเบียบวิทยุสมัครเล่นใหม่มีผลบังคับใช้แล้ว

เมื่อวานนี้ 23 กรกฎาคม 2557 ราชกิจจานุเบกษาได้ลงประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตและกำกับดูแลกิจการวิทยุสมัครเล่นที่เราชาวนักวิทยุสมัครเล่นต่างรอคอยกันมานาน เมื่อได้ลงราชกิจจานุเบกษาก็แปลว่าประกาศฉบับนี้พร้อมบังคับใช้แล้ว โดยประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษาเล่ม 131 ตอนพิเศษ 137 ง หน้า 18 และลงนามเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน

Read More