CB

การใช้งานวิทยุสื่อสารวิทยุสื่อสาร

วิทยุ CB คืออะไร การใช้เครื่องวิทยุ CB ให้ถูกกฎหมาย

วิทยุ CB คืออะไร การใช้เครื่องวิทยุ CB (CITIZEN BAND) ให้ถูกกฎหมาย วิทยุ CB คืออะไร ใช้งานอย่างไร วิทยุ CB (CITIZEN BAND) คือวิทยุสื่อสารคลื่นความถี่ประชาชน โดยประชาชนทั่วไปสามารถใช้งานได้อย่างอิสระ แต่ก็มีรายละเอียดในเรื่องของกฎหมายที่เราควรรู้ ดังนี้ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง

Read More