วิทยุสมัครเล่น

พนักงานวิทยุสมัครเล่นต้องเป็นสมาชิกสมาคมฯ ถึงจะทำบัตรใหม่หรือต่ออายุใบอนุญาตได้

หลังจากประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตและกำกับดูแลกิจการวิทยุสมัครเล่น ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2557 ไปแล้วนั้น วันนี้จะหยิบยกเอาข้อ 14 ของประกาศฯ มาให้เพื่อนสมาชิกได้รับทราบกันครับ

จริงๆ แล้ววันนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักการอนุญาตและกำกับวิทยุคมนาคม สำนักงาน กสทช. ออกมาย้ำในเรื่องนี้อีกครั้ง โดยมีใจความสำคัญคือ “พนักงานวิทยุสมัครเล่นต้องมีสถานะเป็นสมาชิกขององค์กรวิทยุสมัครที่จดทะเบียนนิติบุคคลเป็นสมาคมที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติรับรอง”

ดังนั้นผู้ที่จะยื่นคำขอรับใบอนุญาตพนักงานวิทยุสมัครเล่น ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2554 เป็นต้นไป ต้องมีสถานะเป็นสมาชิกของ

  • สมาคมวิทยุสมัครเล่นที่ทำหน้าที่บริหารสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายประจำจังหวัด
  • หรือสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (RAST : Radio Amateur Society of Thailand under The Royal Patronage of His Majesty The King)

ต้องแสดงหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นสมาชิก หรือบัตรประจำตัวสมาชิกสมาคม เพื่อประกอบการยื่นคำขอรับใบอนุญาต

และไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิกสมาคมฯ ประจำจังหวัดที่ผู้ขอรับใบอนุญาตมีภูมิลำเนาอยู่

information-of-nbtc-no-14

แจ้งข่าวโดย HS3LZX

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *