การใช้งานวิทยุสมัครเล่นวิทยุสมัครเล่น

สมุดบันทึกการติดต่อสื่อสาร Log book คืออะไร ดาวน์โหลด Logbook

สมุดบันทึกการติดต่อสื่อสาร Log book คืออะไร ดาวน์โหลด Logbook – ยังคงอยู่ในเนื้อหาของประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตและกำกับดูแลกิจการวิทยุสมัครเล่น เช่นเดิมนะครับ

สำหรับบทความนี้จะขอพูดถึงเรื่องของสมุดบันทึกการติดต่อสื่อสาร หรือ Log book โดยเนื้อหานี้อยู่ในหมวด ๗ เรื่อง การบันทึกข้อความการติดต่อสื่อสาร ข้อ ๓๐ โดยมีใจความสำคัญดังนี้

สถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่าย สถานีวิทยุสมัครเล่นขององค์กรวิทยุสมัครเล่น (Club station) สถานีวิทยุสมัครเล่นสำหรับกิจกรรมพิเศษ (Special event stations) และสถานีวิทยุสมัครเล่นชนิดประจำที่ ต้องมีสมุดบันทึกการติดต่อสื่อสาร (Log book) ไว้ประจำสถานีวิทยุสมัครเล่น และจะต้องบันทึกรายละเอียดการติดต่อสื่อสาร เพื่อให้คณะกรรมการหรือผู้ได้รับมอบหมายตรวจสอบหรือเพื่อประโยชน์อื่น ๆ โดยต้องดำเนินการ ดังนี้
รายละเอียดการติดต่อสื่อสารที่จะต้องบันทึก

 • วัน เดือน ปี และเวลา ตั้งแต่เริ่มและสิ้นสุดการติดต่อแต่ละครั้ง
 • สัญญาณเรียกขานของคู่สถานีที่ติดต่อด้วย
 • สรุปข้อความที่ติดต่อแต่ละครั้ง
 • คลื่นความถี่ และกำลังส่งของเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้งานของผู้รับและผู้ส่ง
 • ประเภทของการแพร่กระจายคลื่น
 • ชื่อ-สกุลของพนักงานวิทยุสมัครเล่นที่ปฏิบัติหน้าที่ในขณะนั้น

ดาวน์โหลด Log book

ผมได้จัดทำ Log Book มาให้เพื่อนสมาชิกดาวน์โหลดไปใช้งานมีให้เลือกทั้งไฟล์ .pdf และ .xlsx

log book

สมุดบันทึกการติดต่อสื่อสารต้องเก็บไว้ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี นับจากวันที่ได้บันทึกการติดต่อไว้ และผู้ที่มีชื่อในใบอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมนั้นๆ ต้องเป็นผู้รับผิดชอบสมุดบันทึกการติดต่อสื่อสาร Log book โดยตรงครับ

บทความโดย HS3LZX

One thought on “สมุดบันทึกการติดต่อสื่อสาร Log book คืออะไร ดาวน์โหลด Logbook

 • ระบบการจดบันทึกที่นิยมและใช้งานจริงมากที่สุด จะใช้ระบบ RST ครับ ไม่ใช่ รับได้ QRK หรือส่งได้ QRK
  เพราะถ้าเราไปเล่นโหมดอื่นๆ เราจะ รายงานแบบ QRK ไม่ได้เลย…

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *