การใช้งานวิทยุสมัครเล่นวิทยุสมัครเล่นวิทยุสื่อสาร

ขั้นตอนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน ด้วยวิทยุสมัครเล่น

หลักปฏิบัติในขั้นตอนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน และการรับแจ้งเหตุ ด้วยวิทยุสมัครเล่น มีขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

ขั้นตอนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน ของผู้แจ้งเหตุ

  • เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน อันดับแรกให้ตั้งสติก่อนครับ เตรียมรายละเอียดที่เกี่ยวกับลักษณะของเหตุที่เกิด สถานที่ และจุดสังเกตหรือรูปร่างของสิ่งที่ได้รับความเสียหายและต้องการขอความช่วยเหลือให้พร้อม
  • ถ้าต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนให้ใช้คำว่า MAYDAY ในการเรียกขาน เพื่อแจ้งเหตุและขอวามช่วยเหลือที่ความถี่ใดก็ได้ ที่คาดว่าจะมีโอกาสที่จะพบสถานีที่รับแจ้งเหตุได้
  • แจ้งเหตุด้วยคำว่า MAYDAY MAYDAY MAYDAY (สามครั้ง) ตามด้วยคำว่า จาก หรือ นี่คือ แล้วตามด้วยสัญญาณเรียกขาน เรียกขานซ้ำไปเรื่อยๆ จนกว่าจะมีผู้ตอบ เช่น MAYDAY MAYDAY MAYDAY จาก HS3LZX เป็นต้น
  • เมื่อมีผู้ตอบรับการเรียกขาน ก็ให้แจ้งรายละเอียดที่เตรียมไว้ให้ชัดเจน และควรเปิดเครื่องวิทยุรับส่ง ให้พร้อมรับการติดต่อประสานงานจากสถานีที่รับแจ้งเหตุ

ขั้นตอนในการรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน ของผู้รับแจ้ง

ผู้รับแจ้งเหตุ

เมื่อรับแจ้งเหตุฉุกเฉินแล้ว ควรรายงานผลความคืบหน้า ในการประสานงานเพื่อบรรเทาเหตุฉุกเฉินให้ผู้แจ้งเหตุทราบเป็นระยะเวลาตามความเหมาะสม ในกรณีที่ไม่สามารถประสานงานเพื่อบรรเทาเหตุฉุกเฉินนั้นได้ ให้ผู้รับแจ้งเหตุพยายามติดต่อหาสถานีอื่นที่ให้ความช่วยเหลือได้

บุคคลอื่นๆ

เมื่อมีผู้รับแจ้งเหตุแล้ว คนอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้อง ไม่ควรสอดแทรกเข้าไป ควรเฝ้าฟังอย่างสงบ เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน และเกิดการรบกวน เตรียมให้ความช่วยเหลือเท่าที่จะทำได้ และตอบรับเมื่อได้รับการร้องขอ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *